Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Snappi Polska
 
1. Postanowienia ogólne
1.1 Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.snappi.sellingo.pl (zwany dalej Sklepem Internetowym), stanowi własność RODZINA EKO Paweł Bogusz, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RODZINA EKO Paweł Bogusz z siedzibą w Oławie (55-200), przy ul. Fryderyka Chopina 5/3, NIP: 8942961867, REGON: 366858647, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonego przez właściwego ministra do spraw gospodarki.
1.2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
a) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego Snappi Polska,
b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego Snappi Polska,
c) Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.snappi.sellingo.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez RODZINA EKO Paweł Bogusz,
d) Towar/Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym,
e) Sprzedawca - RODZINA EKO Paweł Bogusz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RODZINA EKO Paweł Bogusz z siedzibą w Oławie (55-200), przy ul. Fryderyka Chopina 5/3, NIP: 894 296 18 67, REGON: 366858647, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonego przez właściwego ministra do spraw gospodarki,
f) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
g) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru,
h) Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem wybranej przez Klienta formy dostawy,
i) Konsument - Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z RODZINA EKO Paweł Bogusz niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie Internetowym,
j) Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
k) Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
l) Płatność on-line – płatność dokonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie Internetowym form płatności elektronicznych,
m) Dotpay - podmiot zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy, pośredniczący przy realizacji płatności wykonywanych on-line,
n) Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru/Produktu określonego w Zamówieniu,
o) Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów/Produktów:
- firmę kurierską,
- Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie,
- InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).
1.3 Kontakt ze Sklepem Internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej:sklep@snappi.sellingo.pl, telefonu: nr 511 371 014 oraz pisemnie (dane kontaktowe jak w pkt 1.1), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza Zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszym Regulaminie.
1.4 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży, dotyczących Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie, mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów, będących Konsumentami, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
1.6. Wszystkie Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego są nowe.
1.7. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
1.8. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej http://www.snappi.sellingo.pl/, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania Zamówienia.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną
2.1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi, polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz udostępnieniu Klientom formularza Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.
2.2. Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu Internetowego po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adres, adres do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny) oraz adres poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w punkcie 1.1 Regulaminu).
2.3. Usługa formularza Zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania Zamówień (oświadczeń woli) na Towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
2.4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień jest posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2.5. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed wskazanymi wyżej zagrożeniami.
2.6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. Regulaminu). Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.
 
3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży
3.1. Sklep przyjmuje Zamówienia Klientów poprzez stronę internetową http://www.snappi.sellingo.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Klienta Sklepu Internetowego Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów, będących przedmiotem Zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
3.2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.snappi.sellingo.pl, dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3.3. Przez złożenie Zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby Produktów na stronie http://www.snappi.sellingo.pl, kliknięcie ikony "dodaj do koszyka", wypełnienie formularza Zamówienia, wybór sposobu płatności i Dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie Zamówienia poprzez kliknięcie ikony "zamawiam i płacę". Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
3.4. Niezbędnym elementem procedury Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza, zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.
3.5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia (tj. numer i datę Zamówienia, dane stron Umowy, główne cechy zamówionego Towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty Dostawy) wraz z załącznikami w formacie PDF, w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość.
3.6. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
4. Ceny i formy płatności
4.1. Ceny Produktów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).
4.2. Podane na stronach Sklepu Internetowego ceny Towarów nie zawierają kosztów Dostawy. Koszty Dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Koszt Dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu Zamówieniu sposobu Dostawy. Łączny koszt Zamówienia, obejmujący cenę Produktu oraz koszt Dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego Zamówienia.
4.3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
4.4. Płatność za zamówiony Towar może być realizowana w formach płatności możliwych do wyboru w formularzu Zamówienia.
4.5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) płatność przelewem tradycyjnym (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności na jego rachunek bankowy),
b) płatność przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności, obsługiwany przez firmę DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu DotPay o dokonaniu płatności przez Klienta),
c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia).
4.6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
4.7. Na wszystkie Towary zamówione w Sklepie Internetowym wystawiane są paragony lub faktury VAT, według wyboru Klienta.
 
5. Koszty, termin i sposób dostawy
5.1. Koszt Dostawy produktu w całości pokrywa Klient, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej lub Klient samodzielnie zorganizuje transport lub też dokona odbioru osobistego.
5.2. Zamówione Produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, InPost Paczkomaty lub możliwy jest również odbiór osobisty, według wyboru Klienta, dokonanego przy składaniu Zamówienia. Zamówione Towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu Zamówienia.
5.3. Dostawy Towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu Towaru z miejscem Dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym przed złożeniem Zamówienia, celem ustalenia możliwości wykonania Dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty Dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Klienta przed złożeniem Zamówienia.
5.4. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 4 dni roboczych, licząc od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
5.5. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych Towarów lub opóźnień w ich Dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych.
5.6. Czas dostarczenia Zamówienia do Klienta zgodny jest z czasem gwarantowanym przez wybranego przez Klienta Dostawcę.
5.7. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Klient powinien postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zażądać od Dostawcy protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie przesyłki, nie dające się zauważyć przy odbiorze, Klient powinien w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki zawiadomić o nich Dostawcę.
 
6. Reklamacje
6.1. Sklep Internetowy jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych Towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
6.2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego na adres siedziby Sklepu Internetowego: RODZINA EKO Paweł Bogusz, ul. Fryderyka Chopina 5/3, 55-200 Oława, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: sklep@snappi.sellingo.pl. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego Towaru w Sklepie Internetowym. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sklep Internetowy zwraca się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6.3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedanym Towarem, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
6.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia), o których mowa w pkt 6.2 niniejszego Regulaminu.
6.5. Sklep Internetowy nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane Produkty (niektóre Produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.
 
7. Prawo do odstąpienia od umowy
7.1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
7.2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania Towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7.4. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), jak również z formularza zwrotu wysyłanego na adres e-mail Klienta po wykonaniu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7.6. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep Internetowy przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7.7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
7.8. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
7.9. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
7.10. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sklep Internetowy przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7.11. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
7.13. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), a w szczególności:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
7.15. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany Towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.
 
8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
8.1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Dolnośląskiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50 – 069 Wrocław (http://wiih.ibip.wroc.pl/public/), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50 – 069 Wrocław (http://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=2246), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, na co niniejszym RODZINA EKO Paweł Bogusz wyraża zgodę.
8.2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
8.3. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
8.4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
8.5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
8.6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 
9. Ochrona danych osobowych
9.1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
9.3. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w punkcie 1.1. Regulaminu.
9.4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies Sklepu Internetowego, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 
10. Postanowienia końcowe
10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
10.2. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy,
b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c) Załącznik nr 3 - Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego.
10.3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie Internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem tych zmian.
10.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 maja 2017 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
 
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
(Art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta) Prawo odstąpienia od umowy.
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres Sklepu: ul. Fryderyka Chopina 5/3, 55-200 Oława, e-mail: sklep@snappi.sellingo.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, listem poleconym lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
 
 
Załącznik nr 2
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat:

RODZINA EKO Paweł Bogusz
ul. Fryderyka Chopina 5/3, 55-200 Oława
tel: 511 371 014
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):
...............................................................................................
...............................................................................................
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
...............................................................................................
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
...............................................................................................
- Adres konsumenta(-ów):
...............................................................................................
- Podpis konsumenta (ów): …...................................................... (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 
- Data:.......................................................
(*) Niepotrzebne skreślić.
 
 
 
 
Załącznik nr 3
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO
 
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest RODZINA EKO Paweł Bogusz z siedzibą w Oławie (55-200), przy ul. Fryderyka Chopina 5/3, NIP: 894 296 18 67, REGON: 366858647, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonego przez właściwego ministra do spraw gospodarki, adres poczty elektronicznej: sklep@snappi.sellingo.pl - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
 
2. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych
2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
a) zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. możliwość korzystania z Konta).
b) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy realizowanej przez przewoźników zewnętrznych (np. przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska), Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących Konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 
3. Cookies i dane eksploatacyjne
3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).
3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
a) identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
b) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
c) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
d) dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): w przeglądarce Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Microsoft Edge.
3.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
 
4. Podstawa przetwarzania danych
4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).
 
5. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
5.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
5.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
 
6. Postanowienia końcowe
6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a) Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
b) Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
c) Certyfikat SSL.